Projekt polsko-ukraiński: wymiana dzieci i młodzieży


Organizację wymiany dzieci i młodzieży rozpoczęto w roku 2006. Skłoniły nas do tego pozytywne doświadczenia bocianiego programu edukacyjnego w Polsce i na Ukrainie. W edycji polskiej programu bierze udział około 40 tysięcy uczniów, którzy opiekują się bocianimi żerowiskami, prowadzą liczenia bocianów w gminach i miejscowościach, a także organizują różnorodne akcje, np. zbierania sznurków stanowiących zagrożenie dla bocianów. Bocianią edukację na Ukrainie rozpoczęto w projekcie rozsyłając do szkół testowy pakiet edukacyjny "Bocian" oraz inne materiały wydawnicze w roku 2004. Uzyskano dość wysoki procent zwrotu ankiet dotyczących pakietu, a także wiele pochlebnych opinii na jego temat. Na podstawie materiałów zawartych w pakiecie odbyły się w kilkudziesięciu szkołach w różnych rejonach Ukrainy zajęcia terenowe. Stało się to podstawą rozpoczęcia różnorodnych akcji związanych z bocianim projektem.
 
  • Młodzież wspólnie liczyła bociany. Fot. Ireneusz Kaługa

 

Ponieważ w Polsce wiele szkół od dawna pracuje z pakietem "Bocian" postanowiono podjąć próbę wymiany doświadczeń w tej kwestii. W związku z tym uznano, że najlepszym sposobem będzie organizacja pobytu dzieci i młodzieży z obydwu krajów zajmującej się bocianami na "swoich podwórkach". Zadaniu temu przyświecało kilka równorzędnych celów. Najważniejszym było oczywiście zapoznanie ze specyfiką bocianich działań prowadzonych w obydwu krajach, jak również wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy konkretnymi szkołami. Organizując spotkania młodzieży chcieliśmy także zapoznać ją z kulturą oraz językiem partnera, a także doprowadzić do zawiązania się stałej współpracy pomiędzy szkołami. Ustalono m.in., że każda z dziesięcioosobowych grup młodzieży zostanie zapoznana ze swoim partnerem, z którym ma wspólnie zorganizować kilkudniowy pobyt w kraju partnera, a także rewizytę. Uczestnicy zamieszkali u swoich rówieśników, co znacznie ułatwiło porozumiewanie się oraz zawiązanie przyjaźni. Przyjęto także założenie, że aby współpraca pomiędzy szkołami odbywała się w kolejnych latach, uczestnikami będą szkoły z niezbyt odległych od siebie regionów obydwu krajów.

 

  • Młodzież ze szkoły z Nachacziw z wizytą w Hołubli. Fot. Grzegorz Matejczuk

 

Po kampanii promocyjno-informacyjnej w szkołach ukraińskich do organizacji wizyt udało się zachęcić cztery szkoły z Rejonów lwowskiego i jaworowskiego, których partnerami są szkoły z powiatów siedleckiego i ostrowskiego. Wizyty młodzieży ukraińskiej a także polskiej na Ukrainie odbywały się w trakcie wakacji w lipcu i sierpniu. Pomimo wcześniejszych obaw organizatorów (nauczycieli ze szkół zaangażowanych w projekt) wszystkie założenia programu wizyt udało się w pełni zrealizować. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami, w jakich uczą się ich partnerzy, spotkać się z władzami samorządowymi, a także zwiedzać ciekawe miejsca nie tylko w najbliższej okolicy zamieszkania partnera.

 

  • Spotkanie w szkole w Przesmykach. Fot. Ireneusz Kaługa

 

We wszystkich szkołach odbywały się ogniska oraz spotkania integracyjne z miejscową młodzieżą. W trakcie pobytu gości organizowano akcje inwentaryzacji gniazd na terenie miejscowości i gmin, w których przebywali. Młodzież z Ukrainy zwracała uwagę, że w miejscach, w których inwentaryzowali bociany w Polsce zdecydowanie przeważają gniazda znajdujące się na czynnych słupach energetycznych. Wspominali oni, że w rejonach Jaworowa i Lwowa, z których pochodzą występują głównie gniazda na drzewach i wieżach ciśnień zajmowane od lat przez ptaki. Taka lokalizacja bocianich gniazd jest w Polsce już coraz rzadsza, a gniazda na wieżach ciśnień nie występują.

 

  • Młodzież ze szkoły w Liubyni. Fot. Zbigniew Bąk

 

O tym jak popularnym gatunkiem na Ukrainie jest bocian można było wywnioskować słuchając opowieści gości oraz czytając prace, które przygotowali, aby zaprezentować bociany ze swoich miejscowości. Wiele z tych przekazów jest znana również w Polsce, co uznano jako dowód popularności bociana. Wszystkie grupy młodzieży zgodnie podkreślały, że spotkaniom towarzyszyło niezwykle miłe przyjęcie, a także deklarowały chęć uczestnictwa w projekcie w latach kolejnych. Tuż po zakończeniu wizyt młodzieży u swoich rówieśników otrzymano informacje o planach na rok przyszły. Wiadomo już, że co najmniej dwie ze szkól polskich będą w roku przyszłym odwiedzać swoich rówieśników na Ukrainie oraz organizować wizytę młodzieży ukraińskiej w Polsce. Realizacja projektu pozwoliła na lepsze poznanie uczestników i zainicjowanie współpracy nie tylko pomiędzy szkołami, ale także pomiędzy nauczycielami i samorządowcami z obydwu krajów.

 

  • Rysunek jednego z uczestników wymiany młodzieży

 
 
Ireneusz Kaługa
Zaktualizowano 28 XII 2006 r.


 

Szczegółowy opis naszych działań:


   Ochrona gniazd – współpraca organizacji pozarządowych z władzami oraz energetykami
   Wymiana dzieci i młodzieży
   Wydawnictwa