Czynna ochrona płazów

W Polsce występuje 18 gatunków płazów. Wszystkie objęte są ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dodatkowo Rozporządzenie to zaleca podejmowanie czynnych działań ochroniarskich w stosunku do wszystkich gatunków płazów.Część płazów występujących w Polsce to gatunki o wysokim statusie ochronnym również w skali Europy. Traszka grzebieniasta, traszka karpacka, kumak nizinny, kumak górski znajdują się w Załączniku II, a traszka grzebieniasta, traszka karpacka, kumak górski i nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona i ropucha szara, rzekotka drzewna i żaby: moczarowa, jeziorkowa i dalmatyńska w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto traszka grzebieniasta i karpacka znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt Zagrożonych, a kumak nizinny jest wpisany na czerwoną listę IUCN. 
Jeszcze do niedawna uważano, że płazy są zwierzętami pospolitymi, których liczebność prawie w każdym rejonie naszego kraju jest dość wysoka. Zamieszkują praktycznie wszystkie typy środowisk. Jedynym kryterium ograniczającym ich występowanie jest brak zbiorników i cieków wodnych, w których się rozmnażają. Obecnie stają się coraz mniej liczne. Ta spadkowa tendencja dotyczy wszystkich gatunków.
 
 
  • Ropucha zielona (bufo viridis) - Fot. M. Rzepała