Użytek ekologiczny "Grzebiuszka"


Opis terenu: nieużytek na skraju wsi Olszyc Folwark obejmujący również zbiornik wodny powstały po eksploatacji żwiru.

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Domanicach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Domanicach w dniu 28 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce rozrodu płazów;
- występowanie muraw psammofilnych.

 

 

  • Grzebiuszka fot. S. Wąsik
     
     

FAUNA

Ptaki


Gatunki lęgowe: pliszka żółta Motacilla flava, białorzytka Oenanthe oenanthe, cierniówka Sylvia communis, skowronek polny Alauda arvensis, lerka Lullula arborea.
Gatunki zalatujące: krzyżówka Anas platyrchynchos, czapla siwa Ardea cinerea, pliszka siwa Motacilla alba, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica, brzegówka Riparia riparia

Płazy


Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba śmieszka Rana ridibunda, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea.

Owady

Ważki - ważka płaskobrzucha Libellula depressa, łątka dzieweczka Coenagrion puella.
Motyle - rusałka pokrzywnik Aglais urticae, bielinek bytomkowiec Pieris napi, bielinek rzepnik Pieris rapae, bielinek kapustnik Pieris brassicae, latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni, czerwończyk żarek Lycaena phlaeas, modraszek wieszczek Celastrina argiolus, modraszek ikar Polyommatus icarus, modraszek korydon Polyommatus coridon, dostojka latonia Issoria lathonia, osadnik megera Lasiommata megera.
Pluskwiaki - topielnica Ranatra linearis.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: mały zbiornik położony w najbardziej obniżonej część wyrobiska, porastają zbiorowiska roślin wodnych: rdestnicy pływającej Potametum natantis i rdestu ziemnowodnego w formie o liściach pływających Polygonetum natantis. Na obrzeżach zbiornika wykształciły się szuwary: pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, ponikła błotnego Eleocharitetum palustris, trzciny pospolitej Phragmitetum australis, skrzypu bagiennego Equisetum fluviatilis. Występują tu zbiorowisko roślin pleustonowych Lemno-Spirodeletum. Najbardziej skrajne siedliska piaszczyste porastają murawy psammofilne (napiaskowe): szczotlichowa Spergulo vernalis-Corynephoretum, murawy z połonicznikiem nagim Scelerantho-Herniarietum glabrae i zubożała postać murawy zawciągowo-goździkowej Diantho-Armerietum elongatae. Obrzeża żwirowni porasta roślinność ruderalna.
 
 
  • Rozchodnik fot. M. Rzępała
     
     

Charakterystyczne gatunki roślin: rzęsy - drobna Lemna minor i trójrowkowa L. trisulca, rdestnica pływająca Potamogeton natans, żabieniec babka wodna Alismaplantago-aquatica, szczotlicha siwa Corynephorus canescens, strzęplica sina Koeleriaglauca, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, szczaw polny Rumex acetosella, zawciąg pospolity Armeria elongata, rozchodnik ostry Sedum acre, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, przytula właściwa Galium verum, kostrzewa owcza Festuca ovina, mietlica pospolita Agrostis vulgaris, przymiotno ostre świerzbnica polna Erigeron acer,Knautia arvensis,pięciorniki - Potentilla arenaria piaskowy i kurze ziele P. erecta, krwawnik pospolity Achillea millefolium, koniczyna polna Trifolium arvense, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, bylica piołun powój polny Artemisia absinthium,Convolvulus arvensis, żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, podbiał pospolity Tussilago farfara, cykoria podróżnik Cichorium intybus, wierzby - pięciopręcikowa Salixpentandra, szara S. cinerea, osika Populus tremula.Na terenie użytku Grzebiuszka rosną chronione częściowo kocanki piaskowe Helichrysum arenarium oraz traganek piaskowy Astragalus arenarius znajdujący się na czerwonej liście roślin zagrożonych wymarciem na terenie Niziny Południowopodlaskiej.