Użytek ekologiczny "Żabi dołek"


Opis terenu: niewielki zbiornik wodny, znajdujący się na gruntach wsi Olszyc Szlachecki o pow. 0,14 ha.

Społeczny opiekun: Gimnazjum w Domanicach.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Domanicach w dniu 28 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego występowania płazów, głównie żab zielonych.

 

 

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: cierniówka Sylvia communis, krzyżówka Anas platyrhynchos, gąsiorek Lanius collurio.
Gatunki zalatujące: dudek Upupa epops, srokosz Lanius excubitor, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delihon urbica, brzegówka Riparia riparia.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, ropucha szara Bufo bufo.

 

 

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności są szuwary: kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej Oenantho-Rorippetum i turzycy dzióbkowatej Caricetum rostratae, oraz zbiorowisko z sitem rozpierzchłym Juncus effusus. Lustro wody pokryte jest w całości przez zbiorowisko pleustonowe Lemno-Spirodeletum.

Charakterystyczne gatunki roślin: żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, kropidło wodne Oenanthe aquatica, gorysz błotny Peucedanum palustre, marek szerokolistny Sium latifolium, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, uczep trójlistkowy Bidenstripartita, rdest kolankowaty Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, wyczyniec kolankowaty Alopecurus geniculatus, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, manna jadalna Glyceria fluitans, wiechlina błotna Poa palustris.