Użytek ekologiczny "Łużyk"

Opis terenu: Obejmuje zbiornik wodny wraz z otoczeniem o pow. 1,04 ha. Całość obejmuje działkę nr 166 będącą własnością Gminy Olszanka. Obiekt znajduje się w środku wsi Mszanna.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Hadynowie.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 21 czerwca 2002 r.

Cel ochrony obiektu:
- miejsce licznego występowania płazów
- miejsce gniazdowania kilku gatunków ptaków wodno-błotnych

FAUNA

Ptaki

Gatunki lęgowe: perkozek Podiceps ruficollis (1 para), kokoszka Gallinula chloropus (2 pary), krzyżówka Anas platyrchynchos (2 pary), słowik szary Luscinia luscinia, cierniówka Sylvia communis, łozówka Acrocephalus palustris; w sąsiedztwie: bocian biały Ciconia ciconia, szczygieł Carduelis carduelis, dzwoniec Carduelis chloris, kulczyk Serinus serinus, kwiczoł Turdus pilaris, wróbel Passer domesticus, mazurek Passer montanus, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: ropucha szara Bufo bufo, żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, kumak nizinny Bombina bombina, rzekotka drzewna Hyla arborea.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: dominującym typem roślinności są szuwary - pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae, ponikła błotnego Eleocharitetum palustris. Pomiędzy roślinnością szuwarową występują znacznej wielkości płaty zbiorowiska roślin pleustonowych Lemno-Spirodeletum.

Charakterystyczne gatunki roślin: pałka szerokolistna Typha latifolia, ponikło błotne Eleocharis palustris, rzęsa drobna Lemna minor, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, jaskier płomieńczyk Ranunculus flammula, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, jaskier jadowity Ranun culus sceleratus, przytulia błotna Galium palustre, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris, uczep trójlistkowy Bidens tripartita, manna jadalna Glyceria fluitans, wiechlina błotna Poa palustris, wierzba krucha Salix fragilis, wierzba pięciopręcikowa Salix pentandra