Użytek ekologiczny "Stójło"

Opis terenu: zbiornik wodny otoczony łąkami, pastwiskami oraz podmokłym lasem. Łączna powierzchnia całego obiektu obejmuje 7,9 ha gruntów wsi Korczówka. Obiekt graniczy z polami, lasem oraz wsią. Ze zbiornika bierze początek rzeczka Toczna.

Społeczny opiekun: Szkoła Podstawowa w Olszance.
Użytek ekologiczny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Olszance w dniu 21 czerwca 2002 r.

Cel ochrony:
- miejsce bardzo licznego występowania i rozrodu płazów, zwłaszcza "żab zielonych"; - stanowisko występowania czermieni błotnej, będącej prawdopodobnie jedynym stanowiskiem występowania tej rośliny na terenie całej gminy - gatunku zagrożonego w regionie.

FAUNA

Ssaki - najmniej rozpoznana grupa.
Zalatuje tu kilka gatunków nietoperzy: mroczek późny Eptesicus serotinus, nocek rudy Myotisdaubentonii, borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, karlik większy Pipistrellus nathusii.

Ptaki
Gatunki lęgowe: zięba Fringilla coelebs, zaganiacz Hippolais icterina, kapturka Sylvia atricapilla, cierniówka Sylvia communis, wilga Oriolus oriolus, pokląskwa Saxicola rubetra, skowronek polny Anthus campestris, świergotek drzewny Anthus trivialis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, gąsiorek Lanius collurio, drozd śpiewak Turdus philomelos, kos Turdus merula, trznadel Emberiza citrinella, modraszka Parus caeruleus, bogatka Parus major.
Gatunki lęgowe występujące w sąsiedztwie (regularnie zalatujące): ortolan Emberizahortulana, potrzeszcz Miliaria calandra, myszołów Buteo buteo, pliszka żółta Motacilla flava, pliszka siwa Motacilla alba, lerka Lulula arborea, czajka Vanellus vanellus, kruk Corvus corax, brzegówka Riparia riparia, oknówka Delichon urbica, dymówka Hirundo rustica.

Płazy

Gatunki przystępujące do rozrodu: żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Ranaarvalis, żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba śmieszka Rana ridibunda.

Owady

Ważki - ważka płaskobrzucha Libellula depressa, łątka dzieweczka Coenagrion puella, szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum, szablak żółtawy Sympetrum flaveolum, żagnica mniejsza Aeshna mixta.

FLORA

Zbiorowiska roślinne: obrzeża zbiornika wodnego porastają szuwary: skrzypu bagiennego Equisetum fluviatilis i ponikła błotnego Eleocharitetum palustris. W toni wodnej występuje zbiorowisko rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi i rdestnicy grzebieniastej Potametumpectinati. W północno-zachodnią część użytku porasta młody drzewostan olszowy oraz fragmenty zarośli wierzb szerokolistnych Salicetum pentandro-cinereae. Od strony południowej i wschodniej występują fragmenty murawy goździkowo-zawciągowej Diantho-Armerietumelongate.

Charakterystyczne gatunki roślin: ponikło błotne Eleocharis palustris, skrzyp bagienny Equisetum fluviatile, rzęsa drobna Lemna minor, czermień błotna Calla palustris, spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, tarczyca pospolita Scutellaria galericulata, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, fiołek błotny Viola palustris, macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, zawciąg pospolity Armeria elongata, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, przytula właściwa Galium verum, kostrzewa owcza Festuca ovina, mietlica pospolita Agrostis vulgaris, wierzby - pięciopręcikowa Salix pentandra, szara S. cinerea, uszata S. aurita, olsza czarna Alnus glutinosa.
Na terenie użytku Stójło rosną dwa gatunki chronione częściowo: goździk kropkowany Dianthusdeltoides i kruszyna pospolita Frangula alnus.