Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków TP „Bocian” już za nami

3 marca b.r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków TP „Bocian”, do zwołania którego zobligowało Zarząd poprzednie, listopadowe Nadzwyczajne WZCz. Długie, ale owocne obrady rozpoczęły się po godzinie 10:00 a zakończyły około 17:30. W momencie rozpoczęcia obrad na sali znajdowało się 34 członków TP „Bocian”, w tym jeden członek nie posiadający praw wyborczych. Zgodnie z uchwałą poprzedniego WZCz z dnia 29.11.11 osoby, które zapisały się do Towarzystwa w okresie pomiędzy oboma WZCz były pozbawione praw wyborczych na marcowym WZCz. Obradom przewodniczył jak zawsze zdyscyplinowany i pełen poczucia humoru Jerzy Bauer.

Po rozpoczęciu obrad, Marek Kowalski przedstawił merytoryczne sprawozdanie z działań Towarzystwa w trakcie kadencji ustępującego Zarządu. Wiceprezes Towarzystwa opowiadał o działaniach dotyczących ochrony: błotniaka łąkowego, bociana białego, płomykówki, pustułki, muraw w Dolinie Bugu, wierzb głowiastych, stawów w Kraśniczej Woli, Łąk Kazuńskich i ptaków gniazdujących w mieście oraz o Polskiej Kartoteki Przyrodniczej i edukacji ekologicznej. Sprawozdanie finansowe przedstawiła Monika Stefaniak.

Kolejnym punktem było wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Krzysztofa Bolechowskiego. Na poprzednim WZCz Komisja została uzupełniona o dwóch nowych członków, którzy zajmowali się analizą działania Zarządu TP „Bocian” pomiędzy oboma WZCz. Przewodniczący podkreślił, że 3-osobowa Komisja pracowała praktycznie w składzie 2-osobowym, w ograniczonym czasie, w związku z czym złożyła sprawozdanie z faktycznego okresu swojej działalności. Sprawozdanie KR można pobrać z załącznika, znajdującego się poniżej. Po żywej dyskusji na sali, przyjęciu przez obradujących sprawozdania Komisji Rewizyjnej, WZCz udzieliło (za: 28/33 głosujących) ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Gros czasu i sił WZCz zajęło zatwierdzenie propozycji zmian do Statutu TP „Bocian”, złożonych przez Komisję Statutową, powołaną na listopadowym WZCz. Niektóre punkty wymagały jedynie kosmetycznych zmian stylistycznych, inne, jak np. kwestie członkostwa, czy uprawnień Komisji Rewizyjnej wzbudzały żywą dyskusję na sali. WZCz przegłosowało też, nie rozstrzygniętą przez Komisję Statutową, kwestię siedziby TP „Bocian”, która przeniesiona została z Siedlec do Warszawy.

Po przyjęciu zmian w Statucie przyszedł czas na część wyborczą. WZCz ustaliło, że w obecnej kadencji Zarząd będzie liczył pięciu członków, a Komisja Rewizyjna trzech. Po przedstawieniu programów wyborczych przez kandydatów przystąpiono do głosowań. Na Prezesa Towarzystwa wybrany został Dominik Krupiński, zaś na członków Zarządu: Marek Kowalski, Przemysław Obłoza i Mirosław Rzępała. W Zarządzie debiutuje Jarosław Paciorek – wieloletni członek TP „Bocian”, a także koordynator kilku projektów m.in. programu małej retencji, ochrony bociana czarnego i edukacji ekologicznej.

W Komisji Rewizyjnej nadal działać będą Krzysztof Bolechowski i Marcin Wierzbicki. W tej kadencji Komisję zasilił także Jerzy Kopeć – Radny Powiatu Grodziskiego i entuzjasta energii odnawialnych.

Nowo wybranym władzom Towarzystwa życzymy owocnej pracy oraz pomyślnej współpracy.
Aleksandra Wierzbicka


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja