Stawy siedleckie – zagrożona ostoja przyrody

Od początku roku w lokalnej prasie (Tygodnik Siedlecki) ukazał się cykl artykułów nt. rezerwatu „Stawy Siedleckie” położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Siedlce. Powodem stały się wypowiedzi Pana Prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego dotyczące pomysłów nt. przyszłości tego obiektu. Pomysły są takie, aby był to obiekt rekreacyjny z rowerami wodnymi, kajakami, wędkowaniem...

(Na stronie Tygodnika jest dyskusja na ten temat: http://www.tygodniksiedlecki.com/t15665-potrzebny.gospodarz.html)


Choć prawnie wydaje się to nie być możliwe, dyskusja na ten temat rozgorzała. Z uwagi na fakt, że Stawy to jedno z najcenniejszych przyrodniczych miejsc w regionie, nie możemy stać obojętnie.


Naszą opinię wyraziliśmy w oficjalnym stanowisku przekazanym do odpowiednich instytucji tj.: Urzędu Miasta Siedlce,  Urzędu Gminy Siedlce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Warszawie.Mirosław Rzępała

 


Stanowisko Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”
w sprawie planowanego zagospodarowania rezerwatu „Stawy Siedleckie”


Od pewnego czasu w lokalnej prasie pojawiają się doniesienia dotyczące zmiany koncepcji i sposobu zagospodarowania położonych na gruntach gminy Siedlce tzw. stawów siedleckich. Koncepcja ta dotyczy wprowadzenia „cichej” rekreacji polegającej na wykorzystaniu rowerów wodnych, kajaków i żaglówek. Ponadto promuje zwiększenie obsady ryb, jak również możliwości ich legalnego połowu przez wędkarzy oraz stworzenie ścieżek ekologicznych.


Towarzystwo uważa, że Pan Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski promujący to przedsięwzięcie wprowadza w błąd opinię publiczną nie informując jej o charakterze i statusie tego obiektu. Obiekt ten jest rezerwatem przyrody o nazwie „Stawy Siedleckie”. Powołany został Rozporządzeniem nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 dzięki staraniom przyrodników. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennego biotopu lęgowego, żerowisk i miejsc odpoczynku rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin chronionych i bezkręgowców. Ponadto obiekt ten znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000, tj. ostoi ptasiej o nazwie „Dolina Liwca” oraz ostoi siedliskowej o nazwie „Ostoja Nadliwiecka”.


Jest to niezwykle cenne miejsce występowania ptaków wodno-błotnych. Gniazduje tu ponad 50 gatunków z tej grupy, zatrzymuje się podczas sezonowych migracji kolejne kilkadziesiąt. Ponadto stwierdzono tu 3 siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, ponad 100 gatunków zwierząt oraz roślin i grzybów objętych ochroną lub uznanych za zagrożone wyginięciem na terenie kraju. Tym samym jest to jeden z najcenniejszych obiektów stawowych w środkowej Polsce. Dzięki występowaniu różnorodnych środowisk: nadwodnych szuwarów, zadrzewień i zakrzaczeń przyroda na tym obiekcie jest bardzo zróżnicowana.

Zagospodarowanie obiektu pod kątem rekreacyjnym kłóci się w jawny sposób z celami ochrony tego obiektu. Obecność ludzi zawsze wiązać się będzie z płoszeniem, zwłaszcza grupy gatunków „wrażliwych”. Towarzystwo uważa, że takie zagospodarowanie w negatywny sposób wpłynie na cele ochrony rezerwatu i przedmioty ochrony, dla których powołano oba obszary Natura 2000. Przypomnijmy, że na obszarach Natura 2000 niedopuszczalne jest pogarszanie stanu siedlisk i gatunków, dla których zostały one utworzone. Wprowadzenie tam rekreacji, nawet cichej, spowoduje wypłaszanie ptaków i uniemożliwi im wyprowadzanie lęgów. Zwiększenie obsady ryb spowoduje znacząco negatywne oddziaływanie na kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą – gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Obecnie obowiązuje, w odniesieniu do obiektu, plan zadań ochronnych zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r.


Działania Urzędu Miasta powinny wpływać na funkcjonowanie „Stawów Siedleckich” wyłącznie w taki sposób, aby zachowane były jego walory przyrodnicze. W żaden sposób nie powinny traktować obiektu jako rekreacyjny ani jako łowisko dla wędkarzy.Zarząd Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”


Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 5

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja